Rozkład Jazdy

PRZEWOŹNIK

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort podróży współpracujemy z zaprzyjaźnioną firmą GTVBUS, mogącą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Dowodem wysokiej jakości usług jest z roku na rok rosnąca liczba zadowolonych klientów. Skrupulatność, elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta zapewniły GTV bardzo wysokie miejsce na rynku firm trudniących się przewozem ludzi. Starannie wyselekcjonowana grupa pracowników zarówno biurowych, logistycznych jak i przede wszystkim kierowców zapewnia usługi na najwyższym poziomie zgodnie z normami nie tylko polskimi ale i europejskimi. Sam proces rekrutacji jest niezwykle wymagający i zapewniający, iż ludzie którym powierzacie Państwo swoje bezpieczeństwo i komfort psychiczny, robią wszystko aby podróż stała się miłym elementem podejmowanej pracy. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu podróżowania, mają Państwo do dyspozycji bardzo wygodne mikrobusy Opel Vivaro 8+1, zaprojektowane i dostosowane do komfortowego podróżowania na długich trasach. Znajdą w nich Państwo wygodne fotele, dużą przestrzeń bagażową i sprawną klimatyzację. W najbliższym czasie będą Państwo mogli skorzystać z darmowej sieci Wi-Fi na pokładzie naszej floty. Firmę GTVBUS cechuje elastyczność, dopasowują się pod potrzeby klientów. Kierowcy nie poruszają się po sztywnie wyznaczonych trasach. W razie potrzeby podjeżdżają pod miejsce wskazane przez klienta, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu. Nad całością procesu przewozu klientów czuwa wysoko wykwalifikowana grupa logistyczna, która na bieżąco monitoruje trasę, ma bezpośredni kontakt z kierowcami oraz pasażerami celem uniknięcia opóźnień i przestojów. Wszystkie osoby korzystające z usług firmy E&A są dowożone bezpośrednio pod właściwe biuro, gdzie czekają na nich koordynatorzy dbający o dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, zakwaterowaniem oraz dojazdem do pracodawcy. Firma GTVBUS jest podmiotem stale poszerzającym zakres swoich usług, dopasowując je do aktualnych trendów rynkowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zaufaj nam- jesteśmy tego warci!

REZERWAJA-CENNIK

Rezerwacja przejazdu dokonywana jest w biurach firmy E&A. Stali pracownicy mają możliwość rezerwacji telefonicznej, natomiast osoby wyjeżdżające sporadycznie, bądź po raz pierwszy powinny osobiście odwiedzić jedno z naszych biur i wykupić bilet. Od dnia 25.01.2017 koszt przejazdu do Holandii na bilecie jednostronnym kształtuje się od 250 PLN do 380PLN w zależności od miejsca odbioru klienta.

Ceny biletów jednostronnych na powrocie z Holandii figurują w przedziale od 60 EUR do 95 EUR.

Brak możliwości kredytowania biletów.

REGULAMIN PRZEJAZDU

sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity dz. U. 2000 nr 50 poz.601)

Postanowienia ogólne
1. Dokonanie zakupu biletu BP GTVBUS oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.
2. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładach jazdy przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.
3. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
5. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.
7. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 r., nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera-cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera – cudzoziemca na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
8. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
9. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer.
10. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarach.
11. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
12. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
13. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
14. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych), ani wynikających z nich dalszych skutków.
15. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje tylko zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
16. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
17. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
18. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres BP GRAND TOUR VENUS, UL.HUTNICZA 5, 46-040 OZIMEK, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.
19. Miesięczny termin zgłaszania reklamacji, o którym mowa w pkt. 17 nie dotyczy reklamacji w przedmiocie utraty lub uszkodzenia bagażu, które to zdarzenia należy zgłosić obsłudze autokaru w momencie odbioru bagażu – patrz pkt. 10 dotyczący bagaży.

Bilety
1. Bilet jest dokumentem imiennym, dlatego też nie może być odstąpiony innej osobie.
2. Bilet jest ważny przez okres 3 miesięcy licząc od daty wyjazdu.
3. Pasażer winien dokonać rezerwacji -„powrót” nie później niż na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
4. Przewoźnik będzie pobierał opłatę za każdą z następujących operacji:
a) zmiana daty wyjazdu
b) zmiana daty powrotu
Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu nie jest możliwa.
5. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu Zwrot należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet, za bilet zaś zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje BP GRAND TOUR VENUS w Ozimku.
6. Rezygnacja przez Podróżnego z podróży w dniu wyjazdu (bez wcześniej dokonanego zgłoszenia w tym przedmiocie) lub nie zgłoszenie się na odjazd skutkuje przepadkiem biletu bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Bilet wykupiony w obie strony, a wykorzystany tylko w jedną, podlega zwrotowi do wysokości 20% wartości biletu.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu przewoźnik nie wystawia duplikatu ani nie zwraca uiszczonych należności.
9. Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu – dzieci do lat 12 – 30% zniżki (pod warunkiem , że podróżują wraz z osobą dorosłą , która wykupiła pełny bilet).

Bagaże
1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera , miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Podróżnym. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość).
3. Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Bagaż ten powinien być umieszczony pod fotelem pasażera i nie utrudniać swobody pozostałym podróżnym.
4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 20 PLN. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem opłata za nadbagaż. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
6. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu za przejazd. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt załodze w chwili przekazania bagażu do przewozu.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
9. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
10. Pasażer może składać reklamacje dotyczące bagażu w formie pisemnej na adres BP GRAND TOUR VENUS ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek . Warunkiem koniecznym jest jednak ustne zgłoszenie zażalenia obsłudze i otrzymanie pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obsługę autokaru na bilecie pasażera, z zaznaczeniem rodzaju zaistniałej szkody. W przypadku braku adnotacji w bilecie o zgłoszeniu skargi obsłudze autokaru Przewoźnik nie będzie rozpatrywał reklamacji.

MIEJSCE WSIADANIA – WYKAZ PRZYSTANKÓW

Na umówionym miejscu odjazdu prosimy pojawić się 15 minut przed planowaną godziną odjazdu. Pasażerowie z opłaconym przejazdem powinny się legitymować stosownym pokwitowaniem w innym przypadku będą zmuszone ponownie pokryć koszt przejazdu wsiadając do busa.
Uwaga!!! Jeżeli o wyznaczonej godzinie nie pojawi się bus przewoźnika na wskazanym przystanku należy się kontaktować z:
Biuro Obsługi Klienta / Rezerwacja telefoniczna
Polska   +48 606 200 002
Polska +48 604 257 160
Biuro czynne poniedziałek – niedziela w godzinach 8:00 – 21:00

W dniu poprzedzającym wyjazd lub kilka godzin przed odjazdem należy spodziewać się kontaktu telefonicznego od przewoźnika, który w zależności od rozkładu trasy i warunków pogodowych poinformuje o ostatecznej godzinie odjazdu w uzgodnionym miejscu wsiadania.

Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym od 25.01.2017 dla pasażerów jest odbiór i dowóz z adresu za dodatkową opłatą w kwocie 30 PLN. Wykaz miejscowości objętych usługą door to door znaduje się w aktualnym rozkładzie wyjazdów. Osoby zainteresowane taką opcją powinny w trakcie potwierdzania kursu przez firmę transportową zgłosić chęć skorzystania z tej opcji podając adres zamieszkania.

Aktualny rozkład dla wyjazdów z Polski do Holandii ważny od dnia 03-07-2017 do pobrania tutaj.

DODATKOWE WYJAZDY

Oprócz regularnych poniedziałkowych, piątkowych i sobotnich wyjazdów, w zależności od potrzeb pracodawców możliwe są również wyjazdy w pozostałe dni tygodnia. Rezerwacji dokonają również pracownicy biur E&A.
Osoby powracające z Holandii do Polski powinny zgłosić koordynatorowi chęć powrotu na trzy tygodnie przed planowanym zjazdem.